City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

صخره‌هاي مرجاني «خليج‌فارس» زخمي لنگر کشتي‌ها (1396/02/20)

مرجان‌ها موجودات زنده‌ با اسکلتي از جنس کربنات کلسيم و داراي اکوسيستم کاملي هستند و آسيب رساندن به اين اکوسيستم موجب تخريب کل اکوسيستم اعم از آبزيان، جلبک‌هاي همزيست مرجان‌ها و خود مرجان‌ها مي‌شود و اين در حالي است که به گفته محققان حوزه زيست دريا به دليل عدم اعمال دقيق قوانين و نبودن محيط‌هاي حفاظت شده مرجان‌هاي خليج فارس همواره در معرض سفيدشدگي قرار دارند.
صخره‌هاي مرجاني «خليج‌فارس» زخمي لنگر کشتي‌ها

مرجان‌ها حدود ۵۴۰ ميليون سال پيش در نتيجه ترکيب يک حيوان ("توتيا"-جانور آبزي کوچک خاردار) و يک گياه تک‌سلولي در بدن بعضي موجودات مرکب، بر روي زمين ظاهر شدند؛ اين موجودات هرچند در طول ميليون‌ها سال توانستنده اند تاکنون به حيات خود ادامه دهند، ولي در حال حاضر صخره‌هاي مرجاني در همه جاي جهان در شرايط استرس‌زا قرار دارند.

معدن‌کاوي، کشاورزي، روان آب‌هاي شهري، آلودگي‌هاي آلي و غيرآلي، صيد بي‌رويه ماهي‌ها، بيماري‌ها، حفر کانال و افزايش دسترسي به جزيره‌ها و خليج‌ها از جمله تهديدهاي منطقه‌اي است که اکوسيستم‌هاي مرجاني را تحت تأثير قرار داده است و علاوه بر آن بايد اثرات تخريبي ناشي از افزايش دما و افزايش سطح آب درياها، تغييرات pH به دليل اسيدي شدن اقيانوس‌ها و انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به شرايط استرس‌زا براي حيات مرجان‌ها اضافه کرد.

تخمين‌هاي کلي نشان مي‌دهد که حدود ۱۰ درصد از صخره‌هاي مرجاني جهان به طور کامل نابود شده‌اند و حدود ۶۰ درصد از صخره‌هاي جهان به دليل فعاليت‌هاي انساني در معرض خطر قرار دارند و اين در حالي است که شدت آسيب به صخره‌هاي مرجاني به ويژه در جنوب‌شرقي آسيا بيشتر است، به گونه‌اي که در اين نواحي ۸۰ درصد از صخره‌ها در خطر انقراض قرار دارند.

محققان حوزه زيست دريا بر اين باورند که بر اساس پيش‌بيني‌ها، بيش از ۵۰ درصد از صخره‌هاي مرجاني جهان تا سال ۲۰۳۰ تخريب خواهند شد و در نتيجه بسياري از دولت‌ها مجبور مي‌شوند با استفاده از قوانين زيست‌محيطي به حفاظت از آنها بپردازند.

تغييرات دماي آب بيشتر از يک تا ۲ درجه سانتي‌گراد همراه با تغييرات شوري آب مي‌تواند منجر به مرگ برخي گونه‌هاي مرجاني شود. تحت چنين استرس‌هاي محيطي، مرجان‌ها، جلبک‌هاي همزيست را دفع مي‌کنند و در نتيجه پديده‌اي به نام سفيدشدگي يا بليچينگ مرجان ايجاد مي‌شود که در اين مرحله مرگ مرجان‌ها فرارسيده است.

ايران نيز از اين شرايط مصون نيست؛ چراکه به گفته محققان شرايط استرس‌زا در حال افزايش است و از سوي ديگر قوانين سخت‌گيرانه‌اي براي جلوگيري از مرگ اين جانداران دريايي اعمال نمي‌شود.

اندکي درباره شناسايي مرجان‌هاي خليج فارس

نيکو چهل تني از محققان حوزه خليج فارس در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مرجان‌ها را موجودات زنده‌ با اسکلتي از جنس کربنات کلسيم توصيف کرد که اکثرا در آب‌هاي کم عمق ساکن هستند و گفت: اکثر مرجان‌ها در بستر ثابت هستند و گونه‌هاي کمي مانند مرجان‌هاي قارچي در آب ثابت نيستند.

وي با بيان اينکه مرجان‌ها داراي اکوسيستم هستند، خاطرنشان کرد: اکوسيستم‌هاي مرجاني چرخه کاملي دارند، از اين رو هر نوع آسيبي که به هر بخش از اکوسيستم مرجاني وارد شود، مي‌تواند کل اکوسيستم منطقه را اعم از آبزيان، جلبک‌هاي همزيست مرجان‌ها و خود مرجان‌ها را نابود کند.

مرجان سالم خليج فارس که داراي اکوسيستم کاملي است

چهل تني، تعداد گونه‌هاي مرجان را بيش از ۷۰۰ گونه مرجان‌هاي نرم و سخت ذکر کرد و ادامه داد: در حوزه مرجان‌ها منطقه‌اي در جنوب شرقي آسيا به نام «مثلث مرجاني» وجود دارد که آب‌هاي بخش شمالي استراليا، فيليپين، اندونزي، مالزي و گينه نو را دربرمي‌گيرد؛ منطقه‌اي که بيشترين تنوع مرجان‌ها در جهان را دارد و بيش از ۵۰۰ گونه مرجان سخت در آن شناسايي شده است.

اين محقق با تاکيد بر اينکه در خليج فارس تحقيقات جامعي براي شناسايي انواع مرجان‌ها صورت نگرفته است، اظهار کرد: ولي مطالعات پراکنده صورت گرفته نشان مي‌دهد در مناطقي چون «جزيره کيش»، «جزيره بني فارور» و «لارک» بيش از ۳۰ گونه مرجان سخت وجود دارد و به نظر مي‌رسد در خليج فارس بالاترين ميزان گونه مرجاني را دارند.

وي رنگ مرجان‌ها را متنوع ذکر کرد که از قهوه‌اي تا زرشکي و قرمز و حتي سبز ديده مي‌شوند.

حيات مرجان‌ها

وي با بيان اينکه مرجان‌ها به کمک جلبک‌هاي همزيست خود فتوسنتز کرده و داراي اکوسيستم هستند، گفت: مرجان‌ها خود توليدکننده هستند و مواد مغذي توليد مي‌کنند و ماهيان به عنوان مصرف کننده‌هاي اوليه از آن‌ها تغذيه مي‌کنند و در عين حال اين مرجان‌ها نمي‌توانند در محيط‌هايي که داراي مواد مغذي بالا است، به زندگي خود ادامه دهند.

به گفته اين محقق، حال اگر ماهياني که جلبک مصرف مي‌کنند، به دليل صيد بي‌رويه، تعدادشان کم شود، در نتيجه ميزان مواد مغذي و رشد جلبک‌ها بيشتر و بيشتر شده و لارو مرجان‌ها نمي‌توانند مکان مناسب براي مستقر شدن و ثابت شدن (Settle) پيدا کنند و يا هنگامي که جلبک‌ها بر روي مرجان‌ها رشد مي‌کنند، مانع از انجام فتوسنتز توسط «زوگزانتلا» ها (جلبک‌هاي تک سلولي که با مرجان‌ها همزيستي مي‌کنند) مي‌شوند و اين جلبک‌ها از مرجان‌ها جدا شده و در نهايت منجر به سفيدشدگي و مرگ مرجان‌ها مي‌شود.

اين محقق با تاکيد بر اينکه درباره چگونگي بوجود آمدن و شکل‌گيري صخره‌هاي مرجاني نظريات متفاوتي ارائه شده است، گفت: صخره‌هاي مرجاني معمولا به سه شکل ديده مي‌شوند، طبق نظريه داروين اين سه شکل سه مرحله متفاوت از تغيير يافتن و تکامل است. اگر مرجان‌هايي که در اطراف جزيره آتشفشاني بوجود آمده‌اند، مستقيما از ساحل به سمت دريا کشيده شده باشند و با بالا آمدن آب‌ها اين جزيره همچنان بالاي آب باقي بمانند، نوعي از شکل‌گيري مرجان را خواهيم داشت که به آن «فرينجينگ» مي‌گويند و با ادامه پايين رفتن جزيره و بالا آمدن آب‌هاي اطراف آن دو نوع ديگري از صخره‌هاي مرجاني شکل خواهند گرفت که قدمت بيشتري دارند.

وي توليد مثل آنها را بر دو گونه «جنسي» و «غير جنسي» دانست و ادامه داد: معمولا مرجان‌ها در آب و در زماني خاص، تخم‌ها و اسپرم‌هايشان را رها مي‌کنند و توليد مثل صورت مي‌گيرد و لارو تشکيل مي‌شود و اين لاروها در مکان مناسب، بستر خود را تثبيت مي‌کنند و در توليد مثل غير جنسي نيز مرجان‌ها از طريق جوانه زدن تکثير مي‌شوند.

وضعيت مرجان‌هاي خليج فارس

چهل تني، به وضعيت مرجان‌هاي خليج فارس اشاره و خاطر نشان کرد: از آنجايي که در ايران Marine Park (پارک  آبي)، سيستم‌هاي حفاظتي و مناطق حفاظت شده و حتي داده‌هاي جامع در خصوص مرجان‌ها در اختيار نداريم، به صراحت نمي‌توان اظهار نظري درباره وضعيت مرجان‌ها داشت، ولي مشاهدات ما از خليج فارس نشان مي‌دهد که وضعيت حيات اين جانداران در حال بدتر شدن است.

اين محقق زيست محيطي، عدم توجه به نحوه لنگراندازي لنج‌ها، عدم کنترل صيد و قايق‌ها و تعداد غواص‌ها را از جمله دلايل در خطر بودن حيات مرجان‌هاي خليج فارس عنوان و اظهار کرد: يکي از مزاياي داشتن Marine Park کنترل صيد، قايق‌هايي که بر روي مرجان‌ها قرار مي‌گيرند و تعداد غواص‌ها است و اگر اين کنترل‌ها صورت نگيرد، وضعيت زيست در دريا و اقيانوس‌ها دگرگون خواهد شد.

وي با تاکيد بر اينکه در ايران قانون صيد وجود دارد، ولي نظارت دقيقي بر روي صيد در خليج فارس صورت نمي‌گيرد،‌ گفت: بر اساس قانون صيد در فصل خاصي از سال گونه بخصوصي از ماهيان صيد نمي‌شود.

مرجان‌هايي که گرفتار تور ماهيگيري شده‌اند

وي با انتقاد از نحوه لنگراندازي لنج‌هاي بزرگ در خليج فارس، گفت: در برخي اوقات به دليل شرايط آب و هوايي لنج‌هاي بزرگ بر روي منطقه لنگر مي‌اندازند و در بيشتر مواقع جايي که آنها لنگر مي‌اندازند، منطقه رويش مرجان‌ها است.

تلاش فعالان زيست دريا براي نجات مرجان‌ها از تور ماهيگيري

چهل تني با تاکيد بر اينکه به دليل شوري و کدورت بالاي آب در خليج فارس، مرجان‌هاي اين منطقه نسبت به مرجان‌هاي موجود در اقيانوس‌هاي باز، بيشتر در معرض خطر قرار دارند، يادآور شد: گرمايش زمين و گازهاي گلخانه‌اي موجب بدتر شدن وضعيت آب‌ها در خليج فارس شده و البته اين پديده به يکباره نبوده است، ولي با سرعتي که ما براي توليد گازهاي گلخانه‌اي داريم، مرجان‌ها نمي‌توانند با اين شرايط سازگار شوند.

وي در عين حال با تاکيد بر اينکه مرجان‌هاي موجود در مناطق گرمسيري به تغيير دما حساس هستند، يادآور شد: حال اگر که در طول يک سال دماي آب حتي يک تا دو درجه هم تغيير کند، مرجان‌ها دچار استرس شده، جلبک همزيست خود را از دست داده و دچار سفيدشدگي مي‌شوند، چون اين جانوران به تغييرات ناگهاني عادت ندارند و تا بخواهند با شرايط ايجادشده، خود را سازگار کنند، سال‌ها طول مي‌کشد.

اين فعال محيط زيست ساخت و ساز در سواحل را از ديگر معضلاتي دانست که منجر به نابودي مرجان‌ها مي‌شود و گفت: ساخت و ساز رسوباتي را ايجاد مي‌کند و مرجان‌ها مجبورند با توليد «موکوس» اين رسوبات را از خود دور کنند و با اين روش از خود در برابر اين رسوبات حفاظت کنند که اين امر موجب صرف انرژي بالايي از سوي مرجان‌ها مي‌شود.

وي با تاکيد بر اينکه بسياري از مرجان‌ها قادر به توليد موکوس کافي نيستند، توضيح داد: معمولا در مرجان‌هايي که شکل پهن دارند، رسوبات به راحتي مي‌توانند داخلشان گرفتار شوند و به اين ترتيب اين نوع مرجان‌ها حتي با توليد موکوس هم نمي‌توانند رسوبات را از خود دور کنند.

چهل تني، مرجان‌ها را موجوداتي حساس نسبت به تغييرات شوري، دما و مقدار مواد مغذي توصيف کرد و افزود: اين تغييرات موجب سفيدشدگي مرجان‌ها مي‌شود و تا مرحله‌اي اميد است که جلبک‌هاي همزيست خود را بتوانند بازگردانند و اگر از اين مرحله عبور کنند، به طور مداوم جلبک‌هاي دريايي روي آنها پوشيده مي‌شود و در نهايت تبديل به سنگ (Rock) خواهند شد که ديگر نه موجود زنده‌اند و نه مي‌توانند توليدي داشته باشند.

نمونه‌اي از سفيد شدگي و تبديل مرجان‌ها به سنگ در خليج فارس

وي شکوفايي جلبک‌ها (از جمله کشند قرمز) را از ديگر عوامل موثر در مرگ مرجان‌ها دانست و گفت: يکي از عوامل شکوفايي جلبکي تغيير فصل و تغيير دماست. زماني که دما به طور ناگهاني تغيير مي‌کند با بلوم (شکوفايي) جلبکي و حتي شکوفايي عروس دريايي مواجه مي‌شويم و در سال گذشته شکوفايي اين دو بقدري زياد بود که در زمان غواصي گويا در سوپ سبزي و يا سوپ عروس دريايي حرکت مي‌کرديم و به نظر مي‌رسد که هر سال اين شکوفايي بيشتر و بيشتر مي‌شود.

غواصي در سوپ عروس دريايي

شکوفايي کشند قرمز در خليج فارس

مراحل نابودي يک مرجان

وي با اشاره به مراحل نابودي يک مرجان، خاطرنشان کرد: ابتدا مرحله bleached coral است که در اين مرحله  مرجان‌ها جلبک همزيست خود را از دست داده و سفيد مي‌شوند، ولي هنوز اميدي براي بازگردان آنها وجود دارد. مرحله بعد recently killed coral است، به اين معنا که مرجان‌هابه تازگي مرده‌اند و رشد جلبک بر روي مرجان‌ها آغاز شده است و در مرحله نهاييRock  است که مرجان‌ها به سنگ تبديل مي‌شوند و ديگر اميدي به بازگشت آنها نيست.

چهل تني با بيان اينکه اگر مرجاني سفيد شود، به راحتي نمي‌توان آن را زنده کرد، افزود: ولي از سوي ديگر با گذشت زمان از قدرت بازگشت‌پذيري مرجان‌ها کاسته خواهد شد.

به گفته وي، هرچند که نمي‌توان به طور کامل جلوي گرمايش زمين و رسوبگذاري ساخت و ساز براي پيشرفت بنادر را گرفت، ولي مي‌توان نظارت کاملي بر نحوه لنگر انداختن کشتي‌ها و لنجها، ورود آلودگي‌هاي انساني به داخل آب و شکستن مرجان‌ها داشت و جلويشان را گرفت.

لاک‌پشت مرده گرفتار در تور ماهيگيري نمونه ديگر ناملايمت بشر با طبيعت 

چهل تني با بيان اينکه با استفاده از «بويه»هاي ثابت مي‌توان جلوي لنگر انداختن کشتي‌ها گرفته شود، اظهار کرد: اين در حالي است که استفاده از بويه‌هاي ثابت در آب‌هاي ايران و جزاير به ندرت اتفاق مي‌افتد.

تجارت جهاني براي حفظ مرجان‌ها

وي با بيان اينکه کشورهاي آسياي شرقي و مالزي پيشرفت‌هاي زيادي در اين زمينه داشته‌اند،‌ گفت: به عنوان مثال در برخي جزاير مالزي با ايجاد Marine park  بخش‌هايي تنها به غواصي اختصاص داده شده است و از جمله قوانيني که براي اين منطقه در نظر گرفته شده، اين است که روزانه ظرفيت محدودي غواص مي‌توانند در اين منطقه حضور داشته باشند و حتي توريست‌ها نمي‌توانند در جزيره مستقر شوند.

اين محقق مرجان‌هاي خليج فارس، فرهنگ‌سازي به مردمان محلي را از ديگر رويکردهاي کشورها براي حفظ مرجان‌ها دانست و اظهار کرد: ارائه آموزش به مردم محلي بسيار مهم است.

ژنتيک جلبک‌هاي همزيست مرجان‌ها

وي با بيان اينکه جلبک‌هاي تک‌سلولي فتوسنتز کننده عامل حيات مرجان‌ها هستند، گفت: در صورتي که مرجان‌ها تحت استرس قرار بگيرند، اين جلبک‌هاي همزيست را از خود جدا مي‌کنند و سفيدشدگي به دليل جدا شدن اين جلبک‌ها است و اگر مرجان نتواند اين مرجان‌ها را بازگرداند، مي‌ميرد.

اين محقق با بيان اين‌که هر يک از مرجان‌ها، جلبک‌هاي خاص خود را دارند، يادآور شد: اين امر منجر به دشواري بازگشت مرجان‌ها خواهد شد؛ چون هر کدام از آنها بايد جلبک‌هاي خاص خود را داشته باشند، از اين رو ارزش مرجان‌هايي که درجه حرارتي بالا و پايين را مي‌توانند تحمل کنند، بسيار بالا است.

چهل تني با تاکيد بر اينکه هر چه مرجان‌ها مقاوم به تغييرات دما باشند، جلبک‌ها ديرتر از مرجان جدا مي‌شوند، ادامه داد: از سوي ديگر مرجان‌هاي خليج فارس از ۱۸ تا ۱۹ درجه دما در زمستان تا ۳۲ درجه تابستان را تحمل مي‌کنند و  اين در حالي است که مرجان‌هاي گرمسيري نسبت به تغييرات دمايي بسيار حساس هستند و مطالعاتي که بر روي اين جلبک‌هاي همزيست مرجان‌ها در خليج فارس انجام شد، نشان داد که ژنتيک اين جلبک‌ها به گونه‌اي است که مقاومت بالايي در برابر تغييرات دمايي دارند.

وي اضافه کرد: بر اين اساس در حال حاضر اين تئوري مطرح است که سيستم ژنتيکي اين جلبک را به مرجان‌هاي ديگر انتقال دهند تا از اين طريق مقاومت مرجان‌هاي ساير نقاط جهان افزايش يابد.

به گفته اين محقق زيست دريا، در صورت اثبات اين تئوري مي‌توانيم بگوييم که مرجان‌هاي خليج فارس مي‌توانند نجات دهنده مرجان‌هاي ساير نقاط باشند. چون گرمايش زمين يک پديده اجتناب ناپذير و بر زيست مرجان‌ها تاثيرگذار است. 

تلاش براي مشارکت در پروژه جهاني محافظت از مرجان‌ها

چهل تني با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده براي ارتقاي فرهنگ منطقه در جزيره هنگام، يادآور شد: در برنامه‌هايي که براي توسعه علوم زيست دريا انجام داديم، همکاري با دانشجويان براي نمونه‌برداري از خليج فارس است، به گونه‌اي که به دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي و يا دانشگاه شهيد بهشتي براي جمع آوري نمونه‌ها خدماتي را ارائه مي‌دهيم.

اين محقق زيست دريا با بيان اينکه در جزيره هنگام دسترسي به تجهيزات نمونه‌برداري محدود است، گفت: از سوي ديگر همکاري‌هاي بين‌المللي را آغاز کرديم که در اين راستا در مطالعات جهاني مرجان‌ها مشارکت جدي داريم.

وي در اين باره توضيح داد: در سال ۱۹۹۶ اعلام شد که داده‌هاي جهاني دقيقي در زمينه اينکه مرجان‌هاي دنيا در چه وضعيتي هستند وجود ندارد و بر اين اساس موسسه غير انتفاعي به نام «ريف چک» در آمريکا تاسيس شد و در اين موسسه ابتدا مطالعاتي در خصوص وضعيت مرجان‌ها انجام شد که در کمال شگفتي دريافتند بسياري از مرجان‌ها در حال سفيدشدن هستند.

چهل تني با بيان اينکه اين موسسه به عنوان يک موسسه جهاني در حوزه حفاظت از مرجان‌ها معرفي شده است، اضافه کرد: بر اين اساس داده‌ها از سوي محققان جهاني جمع‌آوري و در اختيار اين موسسه قرار داده ميشود و اين موسسه داده‌هاي به دست آمده از سراسر جهان را دريافت و با مقايسه اين داده‌ها هرساله گزارشي از مرجان‌ها منتشر مي‌کند.

وي با بيان اينکه بررسي وضعيت مرجان‌ها لحظه‌اي نيست بلکه نياز به پايش طولاني مدت دارد، ادامه داد: تا زماني که وضعيت مرجان‌ها با سال گذشته، ۵ سال قبل و ۱۰ سال بعد مقايسه نشود، نمي‌توان اطلاعات درستي از وضعيت آن‌ها به دست آورد.

اين محقق به برخي از گزارش‌هاي منتشر شده از موسسه «ريف چک» اشاره کرد و گفت: در سال ۱۹۹۸ به دليل تغيير دما به طور ناگهاني بسياري از مرجان‌هاي دنيا سفيد شدند و در سال ۲۰۰۸ نيز گزارشي منتشر شد که نشان‌دهنده بهبود وضعيت مرجان‌ها در اقيانوس هند- آرام بود. انتشار اين گزارش‌ها و نتيجه‌گيري از وضعيت مرجان‌ها به دليل وجود داده‌هايي بوده است که در چندين سال متوالي جمع آوري شده بود.

وي ادامه داد: از آنجايي که توانستيم مدرک (Eco Diver) اين موسسه (غواص زيست محيطي) را دريافت کنيم، با اين روش مي‌توان براي جمع آوري داده‌ها در اين مطالعات جهاني شرکت کرد.

وي با تاکيد بر اينکه بر اساس مشارکتي که در اين پروژه داشتيم، به عنوان آموزش‌دهنده‌هاي موسسه «ريف چک» در ايران معرفي شديم،‌ خاطرنشان کرد: در سال گذشته با اداره محيط زيست کيش و سازمان منطقه آزاد کيش مذاکراتي براي ارائه آموزش و صدور مدرک براي علاقه‌مندان به حفاظت مرجان‌ها انجام داديم و توانستيم اين دوره را به صورت رايگان براي غواصان برگزار کنيم.

برگزاري دوره آموزشي، تلاشي براي معرفي مرجان‌هاي خليج فارس در دنيا

به گفته وي مدرک اعطا شده در اين دوره يک مدرک بين‌المللي (Reef Check Eco-Diver) است و افراد تعليم ديده و داراي مدرک، مي‌توانند داده‌هاي مربوط به مرجان‌ها را جمع آوري کنند و به اين موسسه ارسال کنند.

چهل تني، با بيان اينکه مدرک صادر شده مربوط به اقيانوس هند- آرام است، اضافه کرد: داده‌هاي ارسال شده از اين طريق حتما بايد از منطقه هند-آرام باشد؛چون هر منطقه آبي داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي منحصر به فرد همان منطقه است و براي ارسال داده‌ها افراد بايد مدرک خاص همان منطقه را دريافت کنند.

چهل تني اضافه کرد: در اين دوره‌ها افراد با کليدهاي شناسايي ماهيان،مرجان‌ها و بي‌مهرگان آشنا خواهند شد و از اين طريق مي‌توانند از موجودات کليدي منطقه را نمونه برداري کنند.

اين محقق زيست دريا، از تلاش براي درج گزارش متوالي در اين موسسه جهاني خبر داد و افزود: با برگزاري دوره‌هاي آموزشي ۲۰ نفر تحت تعليم قرار گرفتند و درصدد هستيم که با کمک همين افراد داده‌هاي مربوط به جزاير اطراف را جمع آوري کنيم.

وي با اشاره به نحوه برخورد با اداره محيط زيست کيش، افزود: اداره محيط زيست منطقه اگر تنها امکانات را در اختيار ما قرار دهد، ما به طور داوطلبانه اقدام خواهيم کرد؛ چراکه متاسفانه مدت طولاني است که داده‌هايي از مرجان‌هاي خليج فارس به اين موسسه ارائه نشده است که اين امر به دليل بي‌توجهي مسؤولان نسبت به زيست دريا است.

داده‌برداري از مرجان‌هاي خليج فارس 

نبود امکانات گريبانگير رشته‌هاي زيست دريا

چهل تني با انتقاد از رويکرد دانشگاه‌ها نسبت به رشته‌هاي مرتبط با زيست دريا گفت: در حال حاضر دانشجويان اين رشته به جاي آنکه خود به جمع‌آوري اطلاعات بپردازند و نمونه‌ها را از نزديک مشاهده کنند، براي جمع آوري نمونه‌ها از غواصاني کمک مي‌خواهند که شايد اطلاعات کافي در زمينه تحقيق دانشجويي نداشته باشند که اين روش براي بررسي دقيق وضعيت آبزيان و موجودات زيستي مناسب نيست.


منبع : ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها