طبیعت گردی

نمایش روی نقشه

کوه اوغلان گالاسی با ارتفاع 2348 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق مرکزی و در 14 کیلومتری شمال شرقی مرکز بخش ارشق واقع شده است.

1267 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه ایقارداغی با ارتفاع 3469 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان آبگرم و در 34 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

4249 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه بایقوش قیه با ارتفاع 2434 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 12 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2393 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه بریوت داغ با ارتفاع 3108 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان آبگرم و در 30 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2733 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه بوغروداغ با ارتفاع 2696 متر در محدوده شهرستان خلخال ، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شرقی و در 10 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1740 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه پاراداغ با ارتفاع 2120 متری در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 15 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

12 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه تندده با ارتفاع 2287 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 7 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1437 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه تندر با ارتفاع 2830 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی ، دهستان سردابه و در 35 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

3059 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه تیلار با ارتفاع 2654 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شرقی و در 15 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3584 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه جبار داغی با ارتفاع 2162 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 15 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2806 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه چالداغ با ارتفاع 3088 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان مشکین غربی و در 19 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

999 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه چرابا با ارتفاع 2329 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان غربی و در 30 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2561 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه چکی چای با ارتفاع 2387 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان شعبان و در 23 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1613 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه چوگردمشه با ارتفاع 2287 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 10 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1074 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه چهل گزی با ارتفاع 2378 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 12 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3394 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه حاجی عبدل داغی با ارتفاع 2135 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 17 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2016 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه خان علی بی چن با ارتفاع 2181 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 40 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

3122 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه دوشان قلعه سی با ارتفاع 2155 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش خورش رستم، دهستان خورش رستم شمالی و در 36 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2732 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه دیک داش با ارتفاع 2030 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان دورسونخواجه و در 8 کیلومتری شمال غربی مرکز بخش نیر واقع شده است.

3486 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه ساری کهل با ارتفاع 2225 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان لاهرود و در 13 کیلومتری شرق مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

3048 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سرخانی با ارتفاع 2865 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 25 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2377 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سرخه سنگ با ارتفاع 2636 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شمال و در 35 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1027 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سریال با ارتفاع 2017 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوی جنوبی و در 25 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2110 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سنبر کوه با ارتفاع 2224 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 30 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1652 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سنگبیر با ارتفاع 2455 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 15 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2800 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه سنگر با ارتفاع 2296 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 35 کیلومتری غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

5373 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه شاه معلم با ارتفاع 3125 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شال و در 55 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2517 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه شرفخانه با ارتفاع 2002 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان شعبان و در 26 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1289 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه شکربلاغی با ارتفاع 2135 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی غربی و در 45 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.