طبیعت گردی

نمایش روی نقشه

کوه عباس با ارتفاع 2076 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 40 کیلومتری غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2352 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه عباس خان با ارتفاع 2044 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی غربی و در 45 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

1797 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه عبدالپلنگ با ارتفاع 2286 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 30 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

746 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قاطرقین با ارتفاع 2403 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی دهستان سنجبد شرقی و در 20 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1498 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قبله با ارتفاع 2364 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شرقی و در 20 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1959 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قراول با ارتفاع 2224 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان صلوات و در 43 کیلومتری شمال مرکز شهرستان مشکین شهر قرار گرفته است.

1070 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قرق داغی با ارتفاع 2401 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 10 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2384 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قزل بره با ارتفاع 3849 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان سردابه و در 35 کیلومتری غرب مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

1758 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قزل گل با ارتفاع 2534 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان سردابه و در 30 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2150 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قصر داغ با ارتفاع 2682 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان دورسونخواجه و در 10 کیلومتری غرب مرکز بخش نیر واقع شده است.

2439 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قورخ داغی با ارتفاع 2355 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 10 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

718 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قوزیه با ارتفاع 2154 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 7 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2138 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه قوشاکلک با ارتفاع 2341 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 43 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2247 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه گچ داغی با ارتفاع 2012 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 10 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1729 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه گدارکور با ارتفاع 2046 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان رضاقلی قشلاق و در 5 کیلومتری جنوب شرقی مرکز بخش نیر واقع شده است.

1814 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه گدوك گیلوان با ارتفاع 2398 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شال و در 40 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3449 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2370 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان شعبان و در 24 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1276 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه گوآله پشته با ارتفاع 2200 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شال و در 45 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1382 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه گوبهلو با ارتفاع 2512 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 30 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1340 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2485 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان مشکین شرقی و در 5 کیلومتری جنوب شرقی مرکر شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1576 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

تالاب آلاگل بزرگترین دریاچه استان گلستان و یک تالاب آب شور است که در شهرستان گنبد کاووس، بخش داشلی برون و در کنار شهر اینچه برون واقع است.

2885 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه مالامان با ارتفاع 2740 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 25 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

970 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه مرمر با ارتفاع 2100 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3266 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه نقدیوردی با ارتفاع 2015 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 17 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1546 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه نقره چی داغی با ارتفاع 2564 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی دهستان خانندبیل شرقی و در 10 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1665 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه هاچا با ارتفاع 2005 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 40 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3080 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

چشمه حنیفقان در ۴۵ کیلومتری شهر فیروزآباد واقع شده‌؛ شهرستان فیروز آباد نیز در جنوب غربی استان فارس و ۹۵ کیلومتری جنوب شهرستان شیراز قراردارد.

4978 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

سرآسیاب قیر و کارزین از مکانهای زیبا و دیدنی شهرستان قیروکارزین در جنوب استان فارس است. این تفرجگاه با چشمه همیشه جوشان، در فاصله چند صد متری شرق شهرک الهادی در شمال شرق شهر قیر واقع شده است.

4387 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه یانخ با ارتفاع 2042 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 40 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.