پشه گزیدگی

    چند راهکار ساده برای درمان پشه گزیدگی در سفر

    یکی از اتفاقاتی که اغلب در سفرها با آن درگیر هستیم، گزیدگی حشرات به ویژه پشه هاست. البته اگر بدانیم با چند ترفند ساده می توانیم مانع از خارش محل گزیدگی شویم دیگر کمتر نگران حضور پشه ها در اطراف مان در هنگام سفر هستیم.