0
از0 نظر

مرکز خرید ستاره باران

  9
  نمایش

  مجتمع ستاره باران برای همگام سازی خود با مسیر توسعه بازارهای جهانی که طی چند سال گذشته در تبریز آغاز گشته، پا در این عرصه نهاده و با دیدگاهی مدرن و پیشرفته در زمینه تجارت و ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی، سعی در ایفای نقش خود در زمینه پیشرفت شهر اولین ها دارد و شعار خود  « هر خرید یک تفریح ˓هر تفریح یک خاطره » را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و سعی دارد محیطی شاد و خاطره انگیز را برای مشتریان فراهم نماید.

  warning icon
  اگر فکر میکنی این اطلاعات نیاز به اصلاح یا افزودن داره . روی دکمه زیر کلیک کن

  امکانات ویژه مرکز خرید ستاره باران

    ▪ این جاذبه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺎ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎى ﺗﺮاﻛﻤﻰ و دﻳﮓﻫﺎى آﺑﮕﺮم

    ▪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﻫﻮاﺳﺎز و رﻃﻮﺑﺖ زن ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻮب

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد دﻣﺎى ﻣﻄﻠﻮب

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﺳﺎز ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه در ﻛﻨﺎر ﻓﻦ ﻫﺎى ﻣﻜﻨﺪه ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاى آﻟﻮده در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮا

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻰ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزى

    ▪ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﺗﺨﻠﻴﻪ دود داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﺑﺮاى ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺻﺪاى ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭘﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺪرن ﻫﻴﻠﺘﻰ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﭘﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻴﻠﺘﻰ

    ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻘﻬﺎى ﺣﺮارﺗﻰ و ﺑﺮودﺗﻰ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮى ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﻮردﮔﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ

    ▪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺗﺎق BMS ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

  مشخصات مرکز خرید ستاره باران

  مجتمع تجاری ستاره باران یکی از لوکس‌ترین مراکز خرید و جاذبه های گردشگری تبریز به ‌شمار می‌رود.این مرکز خرید در ﭺهار طبقه که طبقات1 و 2 فروشگاه های لباس و کیف و کفش و .... هستند و طبقه 3 که شهربازی برای کودکان و طبقه اخر فود کورت به همراه پریس سینمایی هستند.

  زمان مناسب بازدید مرکز خرید ستاره باران

  بهترین زمان برای بازدید از این جاذبه فصل بهار و تابستان است.

  ویژگیها مرکز خرید ستاره باران

  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺐ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺮب ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻰ، ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﻒ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﺻﻨﻒ ﭘﻮﺷﺎك در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮاى ﺧﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮى از ﻣﺮدم، از اﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎى آﻣﺎرى روزاﻧﻪ ١٥٠ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرى، ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮددى و ﻋﺒﻮرى وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

  نکات مثبت مرکز خرید ستاره باران

  عبور خط اتوبوس های سریع السیر ( BRT ) از مقابل پروژه راه ارتباطی شهروندان با این مجموعه را آسانتر ساخته است.

  وسایل مورد نیاز مرکز خرید ستاره باران

  کارت بانکی

  سیمای عمومی مرکز خرید ستاره باران

  مجتمع تجاری ستاره باران یکی از لوکس‌ترین مراکز خرید و جاذبه های گردشگری تبریز به ‌شمار می‌رود و شامل واحدهای تجاری، اداری، تفریحی و خدماتی می‌شود. با ۲۸ هزار متر مربع مساحت، این مرکز دارای سه طبقه تجاری، یک طبقه هایپرمارکت، و دو طبقه پارکینگ است. حدود ۹۰ واحد تجاری در ستاره باران به فروش کالاهایی مانند انواع پوشاک، عطر و ادکلن، ساعت و عینک، لوازم تزیینی لوکس، کیف و کفش و... اختصاص دارند. همچنین در فودکورت مجموعه انواع غذاهای سنتی، فست‌فود و... عرضه می‌شود. 

  نکات منفی مرکز خرید ستاره باران

  متاسفانه مرکز خرید در قسمت شلوغ و پرتردد و ترافیک شهر که اگه بعدازظهر تشریف ببرین حتما تو ترافیکش گیر میکنین.

  چه جوری برم ؟

  اتوبوس

  به دلیل مجاورت با میدان جهاد (نصف راه)، امکان دسترسی از طریق خیابان آزادی و خیابان آذربایجان را نیز دارا می باشد. عبور خط اتوبوس های سریع السیر ( BRT ) از مقابل پروژه راه ارتباطی شهروندان با این مجموعه را آسانتر ساخته است.
  این نزدیکی چی بخوریم ؟
  این نزدیکی کجا بمونیم ؟
  این نزدیکی از کجا بخریم ؟

  امکانات و ویژگی‌ها

  امکانات کلی
  مناسب برای بانوان
  کارت خوان
  اینترنت بی سیم
  نمازخانه
  پله برقی
  پارکینگ
  بوفه
  مناسب برای کهنسالان
  سرویس بهداشتی
  سرپوشیده
  آسانسور
  مناسب برای کودکان
  نزدیکترین اماکن مهم
  ایستگاه اتوبوس
  تفریحات
  عکاسی
  پیاده روی
  خرید
  امکانات ویژه معلولان
  رمپ ورودی
  سختی مسیر
  آسان(راهپیمایی)
  نظر خودتو به دیگران بگو
  احساس , نقد و بررسی خودت از سفر به این مکان چیه؟
  ارسال عکس
  دنیا تجربه سفر به این مکان را از چشم تو می خواد ببینه.
  پاسخ سریع دریافت کن
  سوالات برتر تو از همسفران و کارشناسان ما بپرس .
  پرسش سوال
  Waves Waves Waves

  یه نقطه جدید معرفی کن

  اگر فکر می کنی که یه نقطه واسه بیرون زدن سراغ داری و ما معرفیش نکردیم . تو می تونی دس بکار شی و به هم دوستان معرفیش کنی. دمتم گرم

  logo-samandehi