City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

موزه مردم شناسی استان لرستان

(59 رای)


 موزه مردم شناسی لرستان شامل مجموعه ای از صنایع دستی بومی، معرفی آداب و رسوم در قالب ماکت و عکس و صدا، پوشش و نحوه زندگی سنتی و ... هست که در الارهای شرقی و جنوبی حیاط دوم قلعه فلک الافلاک راه اندازی شده است.

این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 066-33304090 066-33321895
 • قیمت : اقتصادی
 • آدرس : خرم آباد - خ امام (ره) - دوازده برجی - قلعه تاریخی فلک الافلاک

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»نمایش پوشش، پیشه و هنر مردم این دیار در موزه مردم شناسی لرستان پ‍وش‍‍اک‌ زن‍‍ان‌ و م‍ردان ‌ن‍ظی‍ر ش‍‍ال‌ و ع‍ب‍‍ا، ل‍ب‍‍اس‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌، ک‍ف‍ش‌، زی‍ور‌آلات‌، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ دس‍ت‍ب‍ن‍د و گ‍ردن‌ب‍ن‍د س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌از س‍ن‍گ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ر‌ان‍ب‍‍ه‍‍ا ک‍ه‌ زن‍‍ان‌ ب‍ه‌ خ‍ود و ل‍ب‍‍اس‌ه‍‍ای‍‌‌‌‌ش‍‍ان‌ ‌آوی‍ز‌ان‌ م‍‍ی‌ک‍ن‍ن‍د، در م‍‍ع‍رض‌ دی‍د ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.
در م‍وزه‌ م‍ردم‌‌ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ زن‍‍ی‌ ب‍‍ا زب‍‍ان‌ و ‌آ‌ه‍ن‍گ‌ ل‍ر‌ی‌ م‍رث‍ی‍ه‌ م‍‍ی‌خواند و ‌غ‍م‌ رو‌ی‌ دی‍و‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ات‍‍اق‌ چ‍ن‍ب‍ره‌ ‌ان‍د‌اخ‍ت‍ه‌ و ک‍م‍‍ی‌ ‌آن‌ س‍وت‍ر م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍روس‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و م‍رد‌ان‌ ل‍ر دوپ‍‍ا م‍‍ی‌رق‍ص‍ن‍د و ‌ع‍روس‌ رو‌ی‌ ‌اس‍ب‌ ن‍ظ‍اره‌گ‍ر ‌آن‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌.
ص‍ح‍ن‍ه‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ش‍ی‍وه‌ تولید کشاورزی ‌س‍ن‍ت‍‍ی‌ و ‌اب‍ز‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌‍‍ه‍‍ا ش‍‍ام‍ل‌ ت‍ن‍دی‍س‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ک‍ش‍‍اورز‌ان‌ در ح‍‍ال‌ شخم زدن ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ در‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
ک‍ت‍‍اب‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ط‍ی، دو‌ات‌، ق‍ل‍م‍د‌ان، ‌ع‍ی‍ن‍ک، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍ی‍ه‌س‍وز ن‍م‍ون‍ه‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌آ‌ه‍ن‍گ‍ر‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌، ورش‍وس‍‍از‌ی، م‍س‌گ‍ر‌ی، خ‍ر‌اط‍ی، س‍ر‌اج‍‍ی، م‍وت‍‍ای‍‍ی، ب‍‍اف‍ت‌ س‍ی‍‍اه‌ چ‍‍ادر و ب‍‍اف‍ت‌ ف‍رش‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ وج‍ود د‌ارد.
ش‍ب‍ی‍ه‌س‍‍از‌ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ب‍رپ‍‍ای‍‍ی‌ م‍ر‌اس‍م‌ ‌ع‍روس‍‍ی‌ و ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ در‌آم‍ده‌ ت‍‍ا م‍ردم‌ و م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ‌ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌آش‍ن‍‍ا ش‍ون‍د.
وس‍‍ای‍ل‌ و ‌اب‍ز‌ار رزم‌ وش‍ک‍‍ار (زره‌، ک‍لاه‌ خ‍ود، ش‍م‍ش‍ی‍ر، ج‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اروت، ت‍ف‍ن‍گ، دورب‍ی‍ن‌ ش‍ک‍‍ار‌ی، زی‍ن‌ ب‍رگ‌ ‌اس‍ب، ش‍لاق‌ و رک‍‍اب‌) م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ زی‍ب‍‍ا وج‍ود د‌ارد.
ن‍م‍‍ای‍ش‌ س‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ و ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ن‍و‌ازن‍دگ‍‍ان‌ ل‍ر ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ر‌اه‌ ‌آلات‌ موسیقی‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ک‍م‍‍ان‍چ‍ه‌، ت‍ن‍ب‍ک‌، س‍رن‍‍ا و د‌ه‍ل‌ و ‌ع‍ک‍س‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ش‍ر‌ای‍ط زی‍س‍ت‌ م‍ردم‌ در م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ون‍‍اگون‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ش‍ی‍ده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.


 • ویژگی ها

  موزه باستان شناسی قلعه فلک‌الافلاک در بخشی از بنای تاریخی قلعه فلک‌الافلاک به نمایش آثار مکشوفه از محوطه‌های تاریخی اختصاص یافته است. مهمترین اشیا به نمایش گذاشته شده در این موزه آثار مکشوفه از غار کلماکره مربوط به دوره هخامنشی و قبل از آن است که بیش از 10 هزار شی تاریخی در این گنجینه وجود دارد.
  این مجموعه با بهره‌گیری از ابزار و وسایل گردآوری شده از صحنه‌های واقعی زندگی روزمره مردم و چیدمان مناسب آن‌ها در ویترین‌ها منظره‌های خاطره‌انگیزی را در ذهن هر بیننده‌ای بر جای می‌گذارد.
  امروزه در گوشه و کنار‌ دنیا از موزه‌های معروف و معتبر گرفته تا مجموعه‌های خصوصی، آثار مفرغی لرستان در معرض دید جهانیان قرار دارند.
 • شرایط استفاده

  همه روزه به جز دوشنبه ها و ایام سوگواری
 • سایر اطلاعات

  موزه قلعه فلک‌الافلاک با 2 موضوع مردم‌شناسی و باستا‌شناسی دارای بیش از هفت سالن است که این امر در سطح کشور بی‌نظیر است.
  این سالن‌ها در واقع یک مجموعه از باورها و اعتقادات مردم لرستان را به نمایش کشیده‌اند.
  موزه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک لرستان از سال‌های مانند عزا، عروسی، باورها، پیشه و کار، صنایع‌دستی، زندگی عشایری، نوع پوشش مردم در لرستان در زمان‌ها و روزگارهای متفاوت، سالن عکس که شامل عکس‌های مختلف از تاریخ، طبیعت، رسم و رسوم مردم لرستان و ... تشکیل شده است.
  استان لرستان را با مفرغ‌ها و اشیا تاریخی غار کلمانکره شهرستان پلدختر می‌شناسند به همین منظور بیشتر اشیا موزه فلک‌الافلاک لرستان از این غار انتخاب شده‌اند.
  اشیا و مفرغ‌هایی که در استان لرستان وجود دارند از نایاب‌ترین اشیا تاریخی در سطح کشور است.

اماکن مرتبطتگ ها