معرفی رشته های ورزش طبیعی

جنگل پیمایی
 
یکی از مفرح ترین ورزشهابرای بویژه جوانان ماجراجویی است که به دنبال شناخت تازه ها وآشنایی باطبیعت ونیز شناخت محیط های طبیعی هستند.
ومی تواندبویژه درفصل پائیز وبهاردوستداران فراوانی را بسوی خود جلب نماید.
باپرداختن به این رشته مفرح فردبابسیاری ازآموزها ومهارتهای مرتبط جهت زندگی در محیطهای طبیعی آشنا خواهدشد.

کویرپیمایی
 
ازجمله پرجاذبه ترین ورزشها ضمن کسب تجربیات جدی وجدیدی درستاره شناسی ورسدمحیطهای طبیعی ومواجهه با شرایط سخت وتنوع دمای آب وهوایی فراوان است.
این رشته ورزشی بویژه در نواحی جنوبی استان تهران می تواند همراه با جاذبه های بسیارطبیعی وتنوع ورزشی فراوان ارتباط لازم رابا مخاطبین بسیار ایجاد کند.


اردو درطبیعت یاكمپینگ
 
کمپینگ وپیک نیکهای خانوادگی در دامــان طبیعت می تواند بیشترین نقش سازنده را در کاهش کم تحرکی خانواده ها ایفا نموده وفقرحرکتی را در خانواده ها به بهانه حضور در طبیعت به سطح قابل توجهی کاهش دهد.
درعین حال به همبستگی و انسجام انجام کار تیمی در بین خانواده هاکمک شایانی نموده وزمینه حرکتهای اجتماعی فراوانی را می تواند درقالب یک فعالیت ورزشی سالم ایجادنماید.كوه روی یا دامنه پیمایی
 
درروزهای پایانی هر هفته با مراجعه به دامنه های کوهستانی سطح استان وبویژه شمال تهران با خیل عظیم جمعیتی مواجه می شویم که نه به قصد کوهنوردی وکوهپیمایی بلکه با حداقل امکانات وتنهاباگرمکن ورزشی وکفش ورزشی مشغول تمرین وطی فراز وفرود های نواحی دامنه ای کوهستانی فارغ از خطرات کوهنوردی وکوهپیمایی حرفه ای اند.
اینان پیشگامان کوه روی ودامنه پیمایی استان واز جمله مخاطبین این شاخه پرطرفدار از ورزشهای طبیعی هستند.دوچرخه‌سواری تفریحی وخانوادگی درطبیعت
 
استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله حمل ونقل پاک در شهرها مدتهاست طرح موضوع شده وتا حدودی زمینه آن فراهم شده است.
دوچرخه سواری تفریحی وخانوادگی در طبیعت نیزمی تواندخود به عنوان شاخه ای پرطرفداراز ورزشهای طبیعی مورد توجه قرار گرفته ودنبال شود.تا علاقمندان با بهره گیری از این وسیله مفید وارزان قیمت به سهولت به همراه دوستان وخانواده خود به نواحی دور دست طبیعت جهت ورزشی سالم ومفرح سفر نمایند.شکار وماهیگیری ورزشی
بخشی از ورزشهای طبیعی که با استفاده از ابزارهای خاص وبدون هرگونه آسیب به تنوع جانوران طبیعت هرمنطقه می تواندموردتوجه قرارگرفته ودنبال شود.
صیدجاندارن مختلف ازجمله پروانه،ماهی،خرگوش وبرخی پرندگان ورها سازی مجدد آنهابا ملاحظات لازم فارغ از صدمات معمول است،تا باتحرک فوق العاده ای که میشود با هدف شکاراین جانداران ایجاد نمودورزش مفرحی راشاهدباشیم.
 


بازی درطبیعت
 
ازجمله شاخه های متنوع ورزشهای طبیعی در فصل زمستان میتوان ازفعالیتهای پرتحرکی با استفاده ازجاذبه ها ومحیط های برفی نام برد.
با ساخت کلبه برفی،آدم برفی،سرسره برفی،برف اندازی و...
درزمستان وساخت سازه ها وتندیس های شنی وماسه ای دربهاروپائیزوتابستان وهمچنین ایجاد سازه های سنگی وچوبی وبسیاری فعالیتها در دل طبیعت :
براحتی می توان گروه های مختلف سنی را گردآورده وشاهد پرتحرک ترین زمینه فعالیت ورزشی بویژه دربین خانواده ها وسایر علاقمندان درفضایی کاملا" دوستانه وشاد شد.سواركاری تفریحی درطبیعت
 
استفاده از حیوانات چارپا بعنوان وسیله حمل ونقل از دیرباز مرسوم بوده وبعنوان شاخه ای از ورزشهای طبیعی با استفاده از چهارپایانی چون :قاطر والاغ ونیزشتروشترمرغ و...
ضمن اقدامی تفریحی وورزشی در طبیعت می تواندخود به عنوان شاخه ای جذاب از ورزشهای طبیعی مورد توجه قرار گرفته ودنبال شود.تا علاقمندان با بهره گیری از این حیوانات چارپا به تردد در طبیعت پرداخته وبا کمترین سطح تخریب درمقایسه با جاده کشی به همراه دوستان وخانواده خود به نواحی دور دست طبیعت باکمک حیواناتی اهلی جهت ورزشی سالم سفر نمایند.

Waves Waves Waves

دوست داری یه مقاله بنویسی

اگه فکر می‌کنی حرفی برای گفتن داری، می‌تونی یه مقاله کاربردی یا جذاب برای سایت بنویسی.