اردبيل طبیعت‌گردی اردبيل

نمایش روی نقشه

این کوه با ارتفاع 1985 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی و در 15 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1802 نمایش
2.7
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2485 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان شعبان و در 25 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1443 نمایش
3.1
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2212 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق مرکزی و در 45 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1939 نمایش
2.8
(از 23 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2143 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 25 کیلومتری شمال غربی شهرستان خلخال واقع شده است.

2102 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه آسمان باشی با ارتفاع 2010 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 30 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1083 نمایش
2.5
(از 2 رای)
جزییات بیشتر

به عنوان یکی دیگر از ارتفاعات خلخال می توان به کوه آسمه چال اشاره کرد.

1455 نمایش
2.7
(از 17 رای)
جزییات بیشتر

کوه آسیاب سر یکی دیگر از جاذبه های طبیعت گردی خلخال است که هرساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند.

1149 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه آق دوکه با ارتفاع 2755 متر در محدوده شهرستان اردبیل ، بخش هیر، دهستان فولادلوی جنوبی و در 7 کیلومتری جنوب شرقی مرکز بخش هیر واقع شده است.

3001 نمایش
3.3
(از 21 رای)
جزییات بیشتر

کوه آق دولن با ارتفاع 2642 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوی جنوبی و در 30 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2960 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

این کوه با ارتفاع 2666 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 15 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1306 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه آق یل با ارتفاع 2136 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوی جنوبی و در 30 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

2308 نمایش
2.7
(از 12 رای)
جزییات بیشتر

کوه آلش آوار با ارتفاع 2762 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شرقی و در 12 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

911 نمایش
3.3
(از 11 رای)
جزییات بیشتر

کوه آلی چالی با ارتفاع 2194 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش خورش رستم، دهستان خورش رستم شمالی و در 20 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3566 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه دلر با ارتفاع 2202 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 20 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1375 نمایش
3.1
(از 17 رای)
جزییات بیشتر

کوه چال داغ با ارتفاع 2418 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 40 کیلومتری غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

5371 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه جیرداغی با ارتفاع 2312 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 7 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1653 نمایش
3.4
(از 12 رای)
جزییات بیشتر

کوه آیلی داغ با ارتفاع 2548 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 40 کیلومتری غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

3814 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه آیی دره سی با ارتفاع 2676 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

4509 نمایش
3.3
(از 12 رای)
جزییات بیشتر

کوه اخ داغی با ارتفاع 2460 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش خورش رستم،دهستان خورش رستم شمالی و در 15 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2418 نمایش
2.2
(از 5 رای)
جزییات بیشتر

کوه ارجنه با ارتفاع 2995 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1577 نمایش
2.5
(از 14 رای)
جزییات بیشتر

کوه ازنو با ارتفاع 2422 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 7 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2638 نمایش
2.8
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

کوه اسپه سیره با ارتفاع 2473 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شرقی و در 10 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2870 نمایش
2.3
(از 10 رای)
جزییات بیشتر

کوه استله گوز با ارتفاع 2768 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 22 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

2025 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه اشک میدانی با ارتفاع 2898 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 20 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1638 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه اغلان داغ با ارتفاع 2662 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزی، دهستان مشکین غربی و در 18 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

1905 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه امامزاده با ارتفاع 2000 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی و در 8 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1017 نمایش
2.7
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

کوه امیراصلان یوردی با ارتفاع 2383 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 30 کیلومتری شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

1524 نمایش
3
(از 11 رای)
جزییات بیشتر

کوه اوچ دره داغ با ارتفاع 2342 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نمین، دهستان عنبران و در 15 کیلومتری شمال مرکز بخش نمین واقع شده است.

2455 نمایش
3
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

کوه اوغلان گالاسی با ارتفاع 2348 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق مرکزی و در 14 کیلومتری شمال شرقی مرکز بخش ارشق واقع شده است.

1409 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

کوه اویستی با ارتفاع 2090 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق مرکزی و در 13 کیلومتری شمال شرقی مرکز بخش ارشق واقع شده است.